ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول

 آدرس جدید:

 

سایت پژوهشسرای منطقه 5

 

پژوهش سراي دانش آموزي

پژوهش سرای دانش آموزی ، مرکزی است دولتي و متعلق به آموزش و پرورش که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تأسیس می شود. 
اهداف : 
1 ـ اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان؛ 
2 ـ رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان؛ 
3 ـ تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های عملی و کاربردی؛ 
4 ـ هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان؛ 
5 ـ فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور؛ 
6 ـ ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش های ملی و منطقه ای.

 

آخرين خبر هاي علمي