ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول

فعالیت ها : 

1. تشکیل بانک اطلاعات رابطان          

2. برگزاری آزمون ربوکاپ و برنامه نویسی               

3.تشکیل انحمن علمی            

4. آزمایشگاه علوم

5. کارگاه روش تحقیق                      

6. نشست خوارزمی و در مسیر خوارزمی و هدایت طرح های دانش آموزان

7. برگزاری جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی                  

8. فراخوان مقاله                

 9. برگزاری کلاس های IMC 

10. برگزاری کلاس های رباتیک            

11. برگزاری کلاس های هوافضا                    

12. برگزاری نشست قرآن پژوهی

 

آخرين خبر هاي علمي