ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول

از ابتدای سال تحصیلی همایش های مختلفی از جمله همایش رابطان، مدیران و نشست خوارزمی برای دانش آموزان برگزار می شود.

آخرين خبر هاي علمي