ویکتورهوگو: دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد، از آن همه جهانیان است. ***

مقاطع تحصیلی

ابتدایی
متوسطه دوره اول

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/10/6 

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/10/10

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/10/10 برای کلاس سوم

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/10/21 کلاس سوم دبستان ایثار

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/11/5 دبستان سیدالشهداء

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/11/8

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/11/12

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/11/19 دبستان مبعث

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/11/26 

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/12/3 دبستان دخترانه شاهد حضرت زینب

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/12/10 دبستان دخترانه شاهد حضرت زینب

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/12/13 دبستان پسرانه شهید صمدایی

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 93/12/17 دبستان دخترانه لواسانی

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 94/1/19 دبستان بهار پروانه ها

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 94/1/23 دبستان بهار پروانه ها

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 94/1/26 دبستان شهید صمدائی

برگزاری آزمایشگاه زیست در تاریخ 94/1/30 دبستان پسرانه وصال

آخرين خبر هاي علمي